Boligfortetting i
Hammerfest sentrum

Dette prosjektet tar for seg tre ulike situa-sjoner der fortetting med boliger benyttes som en strategi for å håndtere vekst, og representerer alternative modeller for å utløse og forsterke kvaliteter i et kompakt sentrum.

Topografi og lokalklima gjør at utvidelse av byen kommer i konflikt med reindriftsinteresser. For å unngå spredning av bebyggelse foreslår prosjektet boligfortetting for å oppnå en mer konsentrert by. Dette kan styrke livet i sentrum og forberede byen på en framtid uten petroleumsindustrien.
Endringer i handelsmønster og utvikling av industritomter langs havna har endret forutsetningene for flere bygg og funksjoner i sentrum. Prosjektet anvender utfylling av mellomrom, transformasjon og frigjøring av areal ved tilpasning av funksjoner som strategier for boligfortetting der hensikten er å forbedre tre sentrumssituasjoner.

martin_monrad_andersen_bw_220px

 

Martin Monrad Andersen  |  martin.andersen@stud.aho.no | +47 984 54 273