Taktskifte i eldreomsorgen

Behov for bedret samhandling for å gi pasienter et opphold på helsehus som er effektivt og forutsigbart

Eldreomsorgen er i en omstruktureringsprosess. Pleietilbudet til eldre skilles og spesialiseres.Korttidstilbudene samles i fire helsehus. Langtidstilbudene ivaretas i 45 eksisterende sykehjem i Oslo. I omstruktureringsprosessen er det viktig for Sykehjemsetaten å opprettholde god kvalitet på pleietjenesten.

Min diplomoppgave har fokus på samhandling: Mellom helsehus og bydelene, to aktører med ulike roller, og mellom systemet og sluttbruker. Samhandling stiller krav til oversiktlige prosesser der kommunikasjon og dokumentasjon er vesentlig. Jeg har jobbet med organisatoriske spørsmål, med ansatte og de systemer, rutiner og prosedyrer de forholder seg til når de utfører pleie- og omsorgstjenester. Og jeg har identifisert behov hos sluttbruker som det er viktig å ivareta.

Målet har vært utvikle endringer i styringen av pleietjenesten som kan komme aktører og brukere til gode. Resultatet er å befeste «det tverrfaglige møtet» sin posisjon som en viktig del av en god samhandlingsprosedyre mellom aktørene. Konkretisert ved tre designbidrag som er knyttet til hverandre.

line_bogen_bw

Line Thorvildsen Bogen  |  line.t.bogen@gmail.com | +47 92 89 57 87