Gaustad Palimpsest

Expansion as Preservation Strategy for Gaustad Psychiatric Hospital

Gaustad Palimpsest er et forslag til nytt psykiatrisk sykehus beliggende innenfor ­avgrensningen til et fredet kulturminne­område på Gaustad i Oslo.

Prosjektet diskuterer konflikten mellom et statlig pålagt vern og Oslo universitet­sykehus’ behov for en effektiv og velfungerende bygningsmasse. De 30 byggene som utgjør Gaustadanlegget i dag, har alle store oppgraderingsbehov og en infrastruktur som ikke tilfredsstiller moderne driftskrav.

En konsekvens av dagens vernepolitikk er at viktige helsehistoriske bygninger, som H.E. Schirmers 1855-anlegg på Gaustad, tvinges ut av sykehusets effektive arealregnskap og dermed fjernes fra sitt raison d’être.

I oppgaven utfordres gjeldende vernebestemmelser og områdets tålegrense ved å tilføre et nybygg på 30.000 kvm som langt på vei dekker det estimerte program- og arealbehovet til fremtidens psykiatriske hovedstadssykehus. Gjennom styrking av intern infrastruktur, eksisterende forbindelser og et intensivert program vil området igjen kunne fungere som et helhetlig anlegg og de vernede bygningene kan styrke sin rolle som spillebrikker i fremtidens psykiatriske sykehus.

Linda Ørbekk Nikolaisen  |  linda.nikolaisen@gmail.com | +47 971 16 697